Mae ein hystafell ymchwil ar gau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19 a byddwn yn gweithredu gwasanaeth anghysbell cyfyngedig. Gweler ein gwefan am fanylion pellach.

Telerau ac Amodau - Archifau Sir Ddinbych

Diogelu Data Bydd y wybodaeth a gyflwynwyd gennych chi i gofrestru gydag Archifdy Sir Ddinbych yn cael ei storio a'i ddefnyddio gan Gyngor Sir Ddinbych i ddarparu gwasanaethau i chi yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Rydym yn casglu eich data personol fel y gallwn brosesu'r ceisiadau y byddwch chi’n eu cyflwyno ar y wefan. Sut yr ydym yn edrych ar ôl eich gwybodaeth Pan fyddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol rydym yn addo:
 • sicrhau eich bod yn gwybod pam ein bod ei angen
 • gofyn am yr hyn rydym ei angen yn unig, a pheidio â chasglu gormod o wybodaeth neu wybodaeth amherthnasol
 • ei diogelu a sicrhau nad oes gan neb fynediad ato na ddylai
 • rhoi gwybod i chi os byddwn yn ei rannu â sefydliadau eraill er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell i chi - ac os gallwch chi ddweud na
 • sicrhau nad ydym yn ei gadw'n hirach nag sydd angen; a
 • sicrhau nad yw eich gwybodaeth bersonol ar gael i’w ddefnyddio’n fasnachol heb eich caniatâd.
Yn gyfnewid am hyn rydym yn gofyn i chi:
 • roi gwybodaeth gywir i ni; a
 • dweud wrthym cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw newidiadau, fel cyfeiriad newydd .
 • Mae hyn yn ein helpu i gadw eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfoes
Tocynnau Darllen Caiff tocynnau CARN darllenydd eu cyhoeddi pan ddangos prawf adnabod a chyfeiriad, ac nid oes modd eu trosglwyddo. Bydd cyfrif y darllenydd yn ddilys am 4 blynedd a gellir ei adnewyddu pan ddaw i ben drwy ddangos prawf adnabod a chyfeiriad presennol. Amodau Mynediad Disgwylir i ymchwilwyr gadw at reolau’r ystafell ymchwilio sy’n rheoleiddio mynediad i ac atgynhyrchu casgliadau unigol, yn enwedig o ran hawlfraint a diogelu data. Mae rheoliadau ar gyfer defnyddio’r deunyddiau ar gael ar wefan Archifdy Sir Ddinbych, a gellir cael copïau yn yr ystafell ymchwilio. Rhaid i ymchwilwyr ddefnyddio data personol a geir yn y dogfennau yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni fydd eich ymchwil yn cael ei ddefnyddio i gefnogi mesurau neu benderfyniadau mewn perthynas ag unigolion penodol ac ni fydd yn achosi neu'n debygol o achosi niwed sylweddol neu drallod sylweddol i unrhyw berson sy'n destun y data hynny tra mae ef neu hi yn fyw neu'n debygol o fod yn fyw (gan dybio oes o 100 mlynedd). Ni fydd canlyniadau eich ymchwil ar gael mewn ffurf sydd yn golygu bod modd adnabod unrhyw wrthrych data heb ganiatâd ysgrifenedig gwrthrych y data neu’r rheolydd data. Bydd rhagor o wybodaeth am amodau penodol sy'n llywodraethu’r casgliadau yn cael eu darparu gan staff yn ôl y gofyn. Gwneud cais am gopïau Bydd copïau o ddeunydd yn cael eu darparu o dan yr amodau a ganlyn    
 • Nid ydych wedi cael copi o’r deunydd hwn o’r blaen.
 • Y byddwch yn defnyddio’r copi ar gyfer pwrpasau ymchwil ac astudiaeth bersonol yn unig ac ni fyddwch yn cynhyrchu copi ohono i unrhyw un arall
 • Ni fyddwch yn ychwanegu'r copi i unrhyw wefan neu eu gyhoeddi mewn unrhyw fodd
 • Hyd eithaf eich gwybodaeth nid yw’r gwaith wedi ei gyhoeddi cyn ei drosglwyddo i Archifdy Sir Ddinbych ac nad yw daliwr yr hawlfraint wedi gwahardd copïo ei gwaith. (NODER : mae’r cymal hwn yn cyfeirio at ddeunydd heb ei gyhoeddi yn unig).
 • Hyd eithaf eith gwybodaeth nid yw unrhyw un arall sydd yn gweithio neu’n astudio gyda chi yn bwriadu llunio cais sy’n ymwneud yn sylweddol â’r un deunydd ar gyfer yr un pwrpas. (NODER : mae’r cymal hwn yn cyfeirio at ddeunydd sydd wedi ei gyhoeddi).
 • Os yw’r datganiad hwn yn anghywir rydych yn deall bod y copi a gyflenwir i chi gan Archifau Sir Ddinbych yn gopi anghyfreithlon ac y byddwch yn euog o dorri hawlfraint yn union fel y byddwch wedi gwneud y copi eich hun.
  Gall rhagor o wybodaeth ynglŷn â llywodraethu amodau penodol y casgliadau eu cael gan staff ar gais.