Cynllunio eich ymweliad

Pryd alla’ i ymweld â swyddfa’r archifau?

Gallwch ddarganfod sut i gyrraedd y swyddfa yma.

Gallwch ddarganfod pryd rydym ar agor yma.

Gall unrhyw un ymweld â’r archifau am ddim, ond rydym yn codi tâl am rai gwasanaethau.

Beth sydd angen i fi ei wneud cyn ymweld

Cofrestru fel defnyddiwr newydd ar-lein

Gallwch gofrestru yma.  Gallwch ychwanegu dogfennau at eich rhestr ddymuniadau cyn i chi gyrraedd. Nodwch na allwn fynd i nôl y dogfennau cyn i chi gyrraedd, ond peidiwch â phoeni, cedwir pob cofnod ar y safle felly ni fydd yn cymryd llawer o amser i ni fynd i’w nôl. Gwasanaeth cyfyngedig yn unig sydd ar gael rhwng 11.45am a 2pm pan na allwn fynd i nôl dogfennau gwreiddiol.

Bwcio er mwyn defnyddio’r ystafell archwilio

Nid oes angen i chi wneud apwyntiad bob tro, ond mae’n syniad da bwcio cyn eich ymweliad os ydych yn teithio unrhyw bellter, neu os hoffech roi darllenydd microffilm neu gyfrifiadur ar gadw.

Bydd angen i chi hefyd roi darllenydd microffilm neu gyfrifiadur ar gadw o flaen llaw os hoffech edrych ar gofnodion fel:

  • ffurflenni cyfrifiad rhwng 1841-1911 (cyfrifiadur neu ficroffilm)
  • cofrestrau plwyf (cyfrifiadur neu ficroffilm)
  • papurau newydd (microffilm)
  • rhaniadau degwm (microffilm)

Os ydych yn rhoi cyfrifiadur ar gadw ar gyfer eich ymweliad byddwch yn gallu defnyddio ancestry.com a findmypast.co.uk am ddim.

Cadwch le yn yr ystafell ymchwilio yma.

Chwilio’r catalog

Mae’n bwysig paratoi o flaen llaw fel y gallwch wneud y mwyaf o’ch amser yn swyddfa’r archifau pan fyddwch yn ymweld â ni. Mae miloedd o gofnodion ar gael ar ein catalog arlein sy’n rhoi gwybodaeth am ba ddogfennau sydd gennym. Gallwch chwilio’r catalog arlein cyn i chi gyrraedd ac ychwanegu’r cofnodion yr hoffech eu gweld at eich rhestr ddymuniadau.

Darllen y rheolau

Fel pob gwasanaeth archifau, mae gennym reolau ystafell ymchwil er mwyn cynorthwyo i warchod ein cofnodion unigryw. Mae’r rheolau hyn yn cynnwys pethau fel peidio bwyta nac yfed yn yr ystafell ymchwilio a defnyddio pensiliau’n unig. Darllenwch reolau’r ystafell ymchwilio yma.

Beth ddylwn i ei ddod gyda fi pan fyddaf yn ymweld?

Dull adnabod

Byddwch angen cerdyn darllen CARN (Rhwydwaith Ymchwil Archifau Sirol) er mwyn defnyddio’r gwasanaeth. Bydd angen i chi wneud hyn hyd yn oed os ydych wedi cofrestru arlein o flaen llaw.

Specimen CARN ticket

Bydd angen i chi ddod â’ch tocyn darllen gyda chi bob tro byddwch yn ymweld â swyddfa’r archifau.

Os nad oes gennych docyn, neu os ydi  eich tocyn wedi dod i ben, dewch  â phrawf adnabod gyda chi. Rydym angen dau ddull adnabod: prawf o enw gyda llofnod dilys a phrawf o’ch cyfeiriad.

Mathau derbyniol o adnabyddiaeth

Tystiolaeth o’ch enw gyda llofnod dilys
• Trwydded Yrru
• Pasbort
• Bil cyfleustod
• Cerdyn Banc
• Cerdyn credyd

Prawf o gyfeiriad presennol
• Bil gwasanaeth
• Cyfriflen banc
• Cyfriflen cerdyn credyd
• Bil y dreth gyngor
• Trwydded yrru gyda chyfeiriad

Yn anffodus, ni allwn dderbyn pasbortau DU yn unig fel prawf hunaniaeth, am nad ydynt yn dangos eich cyfeiriad. Mae tocynnau darllenwyr yn cael eu rhoi yn rhad ac am ddim.

Pensiliau

Dylech ddod â phapur a phensil gyda chi i wneud nodiadau. Ni chaniateir pinnau ysgrifennu.

Offer

Gallwch ddod â laptop neu dabled i weithio arno, ond nid oes socedi pŵer ar gael, felly gwnewch yn siŵr bod eich batri wedi’i wefru’n llawn cyn i chi gyrraedd. Mae hefyd wifi am ddim ar gael yma.

Caniateir camerâu nad oes fflach arnynt, nac unrhyw sain a allai darfu ar ymchwilwyr eraill.   Bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen ganiatâd ar gyfer ffotograffiaeth ddigidol, a bydd yn rhaid i chi dalu ein tâl safonol.