Busnes a Chyfreithwyr

Mae cofnodion busnes yn adnodd ardderchog i ymchwilwyr â diddordeb mewn diwydiant, cyflogaeth a phobl leol.

Pa gofnodion y gallaf ddod o hyd iddynt yn Archifau Sir Ddinbych?

Mae Archifau Sir Ddinbych yn cynnal casgliadau llawer o gyfreithwyr a busnesau yn Sir Ddinbych gan gynnwys –

Cofnodion Samuel Peter Bevon, Cyfreithiwr, Wrecsam

Cofnodion Allington Hughes a Bates, Cyfreithiwr, Wrecsam

Cofnodion J.M. Porter, Pensaer, Syrfewr, Asiant, Bae Colwyn

Cofnodion George Rooper, stad Llanerchrugog a Chwarel Pant Glas

Cofnodion W. Jones, E. Talog Davies ac Aneurin O. Evans, Cyfreithwyr, Rhuthun

Cofnodion J. S. Lloyd ac Emyr Williams, Cyfreithwyr, Wrecsam

Cofnodion Cwmni G F  Wynne, Cwmni Cloddio Mwynglawdd

Cliciwch ar y dolennau uchod i fynd â chi’n syth i’r catalog. Dewiswch ‘Edrych yn ôl Hierarchaeth’ i agor y catalog yn llawn. Mae yna lawer o orgyffwrdd rhwng casgliadau busnes a chyfreithwyr a chasgliadau ystâd.

Mae yna nifer o gofnodion yn ymwneud â busnesau llai yn ein casgliadau helaeth o fân adnau (e.e. casgliadau sydd wedi eu gosod yn ôl DD/DM). Gallwch chwilio am fusnes neu unigolyn drwy ddefnyddio’r catalog arl-ein ar frig y dudalen hon.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw nifer o’n rhestrau o fân adnau wedi eu hychwanegu i’r catalog ar-lein llawn eto, ond fe allwch ganfod cyfeiriad at fusnesau llai yn y mynegeion ar-lein gan gynnwys y mynegeion enw ac ewyllysiau. Rhestr fer o rai o’n casgliadau yw’r mynegeion ar-lein yn hytrach na chatalog llawn.

Pa fathau o gofnodion sydd wedi eu cynnwys?

Gall cofnodion busnes gynnwys y mathau canlynol o gofnodion

 • cofnodion ariannol gan gynnwys cyfriflyfr, llyfrau arian, dyddlyfrau
 • llyfrau cofnodion cyfarfodydd byrddau neu gyfranddalwyr
 • adroddiadau blynyddol
 • ffeiliau gohebiaeth a llyfrau llythyrau
 • lluniau, mapiau a chynlluniau
 • deunydd cyhoeddusrwydd fel lluniau, posteri a thaflenni gwybodaeth
 • cofnodion staff

Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o  gasgliadau ond yn cynnwys casgliad o‘r mathau hyn o ddogfennau.

Mae cofnodion cyfreithwyr yn cynnwys cofnodion gweinyddol swyddfa’r cyfreithwyr eu hunain a chofnodion papur cleientiaid (e.e. gwybodaeth sy’n ymwneud â phobl leol, ystadau ac eiddo) gan gynnwys

 • gweithredoedd a chofnodion eiddo eraill
 • papurau ewyllys ac ewyllysiol
 • papurau achos cyfreithiol
 • mapiau
 • papurau personol
 • cofnodion busnes

Ym mha iaith yr ysgrifennwyd y cofnodion?

Mae’r mwyafrif o’r cofnodion hyn yn Saesneg.  Ein polisi yw catalogi cofnodion yn yr iaith y cawsant eu hysgrifennu’n wreiddiol.

Sut alla i gael mynediad i’r cofnodion hyn?

Gallwch weld y cofnodion hyn yn ein hystafell chwilio. Nid oes dim o’n casgliadau busnes na chyfreithwyr ar gael i’w gweld ar-lein. Archebwch le yn yr ystafell chwilio heddiw.

Pa gofnodion alla i ddod o hyd iddynt mewn archifdai a sefydliadau eraill?

Mae’r Archifau Gwladol yn cynnal rhai cofnodion ar gyfer cwmniau wedi’u diddymu oedd wedi eu cynnwys trwy gofrestriad.