Sut i chwilio’r catalog

Cliciwch ar y penawdau isod i ddysgu mwy am ein catalog

 1. Sut i chwilio’r catalog

 2. Didoli a ffiltro’r canlyniadau chwilio

  Gallwch drefnu’r rhestr canlyniadau yn ôl teitl, dyddiad neu lefel (h.y. casgliad, cyfres neu eitem – bydd erthyglau neu dudalennau gwybodaeth gyffredinol yn cael eu rhestru ar y brig). Defnyddiwch “Trefnu yn ôl” yn y panel ar y chwith i ddewis yr opsiwn perthnasol.

  Cyngor- Gallwch eithrio erthyglau a thudalennau drwy ddad-ddewis yr opsiwn ar yr ochr chwith

  Os bydd eich chwiliad yn dychwelyd mwy na 10 canlyniad byddant yn cael eu dangos dros dudalennau lluosog. Defnyddiwch y Nesaf, Diwedd, Blaenorol a rhifau tudalen i arddangos y gwahanol dudalennau. Gallwch ddewis i weld mwy na 10 fesul tudalen.

  Dewiswch ‘Gweld Cofnod’ i weld y disgrifiad llawn, trefn neu i weld y cofnod gwreiddiol neu i bori’r casgliad arbennig hwnnw.

 3. Deall manylion y catalog

  Dewiswch ‘Gweld Cofnod’ i weld y disgrifiad llawn, trefn neu i weld y cofnod gwreiddiol neu i bori’r casgliad arbennig hwnnw. Gallwch weld sut mae’r cofnod yn cyd-fynd gyda’r casgliad o’r blwch hierarchaeth ar y dde o’r sgrin.

  Mae gan y record nifer o wahanol feysydd i ddweud wrthych beth mae’r cofnod yn cynnwys –

  Teitl: Disgrifiad byr o beth yw’r cofnod

  Rhif darganfod: Y rhif cyfeirnod y byddwch yn eu defnyddio i archebu eich eitemau pan fyddwch yn cyrraedd y swyddfa

  Dyddiad: Dyddiad/au’r cofnod penodol. Gall hyn fod yn union ddyddiad (lle mae’n hysbys) neu ddyddiad eglurhaol ar gyfer cyfres o gofnodion. Lle nad yw’r dyddiad yn hysbys defnyddiwn ‘n.d.’ sy’n golygu nad oes unrhyw ddyddiad neu rydym yn defnyddio dyddiad amrediad bras lle y gall y dyddiad gael ei amcangyfrif.

  Mae byrfoddau cyffredin yn cynnwys-

  Dyddiadau llai penodol

  1890s i chwilio dyddiadau rhwng 1890 a 1899
  19th cent i chwilio dyddiadau rhwng 1800 a 1899
  early 19th cent i chwilio dyddiadau rhwng 1800 and 1839
  mid 19th cent i chwilio dyddiadau rhwng 1830 and 1869
  late 19th cent i chwilio dyddiadau rhwng1860 and 1899
  c.1890 i chwilio dyddiadau rhwng 1880 and 1900
  c.1890s i chwilio dyddiadau rhwng 1890 and 1899
  c.19th cent i chwilio dyddiadau rhwng 1800 and 1899
  pre i chwilio dyddiadau 10 blynedd cyn y dyddiad penodedig
  post i chwilio dyddiadau 10 blynedd ar ôl y dyddiad penodedig

  Dogfennau heb ddyddiad-

  n.d. [1857] lle mae’r flwyddyn yn ganiataol
  n.d. [?1857] lle mae’r flwyddyn yn debygol
  n.d. [1850s] lle mae’r ddegawd yn benodol
  n.d. [?1850s] lle mae’r ddegawd yn debygol
  n.d. [19th cent] lle mae’r ganrif yn benodol
  n.d. [?19th cent] lle mae’r ganrif yn debygol

  Lefel: Mae hyn yn cyfeirio at trefniant y catalog a lle mae’r cofnod penodol yn eistedd o fewn y casgliad. Dewiswch ‘Edrych yn ôl Hierarchaeth’ i weld sut mae eitem yn ffitio i fewn i’r casgliad.

  Maint: Pa faint o gofnodion

  Mae byrfoddau cyffredin yn cynnwys-

  cyf. cyfrol neu gyfrol wedi ei rwymo
  bwdl. bwndel neu becyn yn cynnwys nifer o ddogfennau
  eitem eitem unigol

  Fformat: math o gofnod. Yn cynnwys;

  • Sain
  • CD/DVD
  • Ffilm
  • Sleid gwydr
  • Llawysgrif
  • Map
  • Papur Newydd
  • Gwrthrych
  • Peintiad
  • Ffotograff
  • Cynllyn
  • Cerdyn Post
  • Print
  • Dogfen argraffedig
  • Teipysgrif

  Disgrifiad: rhagor o fanylion am yr eitem (pan fo angen)

  Termau: geiriau allweddol i gynorthwyo chwilio

  Amodau mynediad:

  Mae byrfoddau cyffredin yn cynnwys;

  NID I GAEL EI GYNHYRCHU/NOT TO BE PRODUCED nid yw’r eitem hwn ar gael oherwydd ei gyflwr bregus
  AR GOLL/MISSING mae’r eitem yma ar hyn o bryd wedi ei gofnodi ar goll
  WEDI EI DYNNU I LAWR/WITHDRAWN mae’r eitem wedi ei gymryd yn ol (fel arfer gan y adneuwr)
  WEDI EI DYNNU I LAWR AR GYFER CADWRAETH/CURRENTLY WITHDRAWN FOR CONSERVATION nid yw’r eitem ar gael gan ei fod yn mynd o dan waith atgyweirio
  DEFNYDDIWCH COPI MEICROFFILM OS GWELWCH YN DDA/PLEASE USE MICROFLM COPY mae copi o’r eiem ar gael ar meicroffilm
  AR GAU AM GYFNOD O 100 MLYNEDD/100 year closure period Nid yw eitem neu gasgliad ar gael am 100 mlynedd ar ôl y dyddiad diweddaraf

  Byddwch yn sylwi nad yw rhai cofnodion yn ffurfio rhan o gatalog ac maent yn cael eu trefnu yn ôl unigolyn, lle neu bwnc. Gelwir y rhain yn gofnodion mynegai.

  Mae cofnodion mynegai yn ddisgrifiadau byr o eitemau yn hytrach na chatalogau llawn. Mae ein mynegeion yn rhoi man cychwyn da ar gyfer chwilio casgliadau lle nad yw’r rhestr lawn ar-lein eto.

 4. Syllwr delwedd

  Lle mae yna ddelwedd ar gael byddwch yn gweld cryno-lun yn y rhestr canlyniadau. Nodwch mai ychydig iawn o gofnodion sydd â chopi digidol ar gael ar-lein ac nid ydych yn gallu gweld unrhyw gopïau digidol ychwanegol os ydych wedi cofrestru.

  Lle mae cryno-lun ar gael, cliciwch ar y llun i’w agor mewn sgrîn fwy.

  Os bydd y ddelwedd â mwy nag un dudalen, bydd gwyliwr tudalennau lluosog yn agor

 5. Golwg map

  Fel arall, gallwch ddewis map i weld canlyniadau ar olwg map. Dylid nodi mai ond cofnodion sydd wedi eu geo-leoli sy’n ymddangos ar fap.

 6. Themâu pori

  Rydym wedi dechrau creu nifer o dudalennau sy’n rhoi trosolwg o thema arbennig sy’n dod â chasgliadau cysylltiedig ynghyd rhwng partneriaid The Keep. Rydym yn bwriadu ychwanegu at y themâu hyn dros gyfnod o amser a bydd yn cynnig ffordd ddefnyddiol i bori drwy ein casgliadau os byddai’n well gennych.

  Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau
  Trosedd a Chosb
  Cofrestru Etholiadol
  Cyfrifiad
  Addysg

Methu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano?

Mae ein catalog ar-lein yn cynnwys manylion am ystod helaeth o archifau a gedwir yn Archifdy Sir Ddinbych, ond ar hyn o bryd dim ond tua hanner ein deunydd catalogio sydd ar gael i chwilio yn llawn ar ein gwefan. Ar gyfer y deunydd sy’n weddill, bydd angen i chi edrych mewn catalogau copi papur yn yr ystafell chwilio. Rydym yn diweddaru ac yn ehangu cofnodion sydd ar y safle yn rheolaidd ac felly mae’n werth ailymweld.

Os ydych yn dal yn methu dod o hyd i’r hyn rydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni am gyngor.

Gallwch wylio’r fideo hwn am ragor o fanylion ar sut i ddefnyddio’r wefan hon.