Cyfreithiol

Ymwadiad

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyaeth y wefan hon. Fodd bynnag, nid yw’n honni dim am gywirdeb, dibynadwyaeth, cyfanrwydd, neu addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffigwaith perthnasol sy’n gynwysiedig yn y wefan hon ar gyfer unrhyw bwrpas. Ni fydd Cyngor Sir Ddinbych, ei weithwyr cyflog, ei gyflenwyr na chwmnïau eraill sydd â wnelo a chreu a chyflwyno’r wefan hon, yn gyfrifol am unrhyw niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, achlysurol, arbennig nac ôl-ddilynol, colled nac anhwylustod achoswir wrth ddibynnu ar gynnwys y wefan hon, neu’n codi o ddefnyddio’r wefan hon. I weld ymwadiad llawn Cyngor Sir Ddinbych cliciwch yma.

Preifatrwydd

Caiff defnydd a datgeliad data personol ei reoli yn y DU gan Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli data i bwrpas Deddf Gwarchod Data 1998 hefo’r Comisiynydd Gwybodaeth. Ein rhif rhybudd yw Z573781X . Fel rheolwr data bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau ein bod ni neu drydydd parti yn gallu prosesu data ar ein rhan ac yn cadw at egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data wrth brosesu data personol. I weld Hysbysiad Prosesu Teg Cyngor Sir Ddinbych cliciwch yma.