Ymchwil proffesiynol

Mae archifau Sir Ddinbych i’w defnyddio am ddim a fyddwn ni ddim yn codi am gyngor cyffredinol ar ein casgliadau. Gallwn wneud ‘chwiliad sydyn’ (e.e. cofnod cofrestr blwyf sengl) ar eich rhan am ddim.

Neu, os na allwch chi ymweld â’r swyddfa gofnodion yn bersonol, fe allwn ni wneud peth o’r ymchwil hanesyddol neu achyddol ar eich rhan.

Sut ydw i’n gofyn am ymchwil?

Gallwch ofyn am ddarn o ymchwil drwy gwblhau’r ffurflen hon.

Ceisiwch wneud eich cais mor fanwl ag sydd bosib. Er enghraifft, ni fyddai cais am wybodaeth am enedigaeth John Jones yn Sir Ddinbych yn gynnar yn y 19g yn ddichonadwy; byddai yn Rhuthun oddeutu 1825-35 yn dderbyniol.

Faint mae o’n ei gostio?

Byddwn yn codi £25 am yr awr gyntaf o ymchwil, a £10 am bob hanner awr ychwanegol, hyd at uchafswm o £45 (h.y. 2 awr o ymchwil).

Mae hyn yn cynnwys adroddiad terfynol ar y chwiliad a’i ganlyniadau, a hefyd rai awgrymiadau ar gyfer ymchwil pellach lle bo hynny’n gymwys. Nid yw’n cynnwys cost llungopïau neu feicro-brintiau, felly fe godir tâl am y rhain ar wahân.

Ar gyfer chwiliadau hirach, fe gysylltwn ni â chi i’ch hysbysu o unrhyw daliadau pellach. Pan fydd y rhain wedi eu talu fe ddechreuwn ni ar yr ymchwil.

Mae’r taliad yn ddyledus pan fyddwch yn anfon eich cais cychwynnol atom ni. Os yw eich ymholiad yn cael ei dderbyn, byddwn yn anfon dyfynbris i chi drwy e-bost, gallwch wedyn dalu gyda siec neu gyda cherdyn dros y ffôn.

Mae’n rhaid i ni bwysleisio nad oes yna unrhyw sicrwydd y bydd yr ymchwil yn ffrwythlon. Os byddwn yn barnu bod eich cais yn annichonadwy o’r cychwyn, gallwn wrthod eich cais. Os digwydd hynny, fe wnawn ad-dalu eich taliad.