Rheolau yr Ystafell Ymchwil

Mae’n rhaid glynu at y rheolau canlynol fel y gellir diogelu treftadaeth archifol unigryw ein sir:

 1. Mae’n ofynnol i unrhyw un sy’n dymuno gweld dogfennau neu ddeunydd arall yn y swyddfa:

  • ddarparu dull adnabod yn unol â rheolau Rhwydwaith Ymchwil Archifau’r Sir os gofynnir iddyn nhw wneud hynny
  • Arwyddo eu henw yn y gofrestr.  Mae llenwi’r gofrestr yn golygu cytundeb i gadw at reolau’r ystafell ymchwil

*Nodwch: Dim ond i ddibenion ystadegau dienw y caiff y wybodaeth yma ei defnyddio

2. Gadewch eich tocyn CARN gydag aelod o’r staff wrth y ddesg.  Fe gewch y tocyn yn ôl pan fyddwch yn barod i ymadael.

3. Mae’n rhaid rhoi pob bag, yn cynnwys bagiau llaw a bagiau dogfennau, mewn locer

4. Mae’n rhaid defnyddio pensiliau bob amser. Ni chaniateir defnyddio pennau ysgrifennu yn unman yn y swyddfa.

5. Mae’n rhaid archebu dogfennau gan ddefnyddio slipiau cais ar wahân.

6. Ni chaniateir mynd â dogfennau allan o’r ystafell ymchwil o gwbl

7. Byddwch yn ofalus wrth drin dogfennau. Ni chaniateir eu marcio, pwyso arnyn nhw neu eu cam-drin. Defnyddiwch glustogau cynnal pan gynghorir hynny; darperir pwysau i gadw dogfennau i lawr. Gofynnwch i aelod o’r staff am gymorth os byddwch yn ansicr.

8. Mae’n rhaid cyflwyno’r ceisiadau olaf am ddogfennau yn y bore erbyn 11.45, ac yn y prynhawn erbyn 16.00. Rhaid i ddogfennau gael eu dychwelyd erbyn 16.25.

9. Mae’n rhaid rhoi dogfennau’n ôl i staff yr ystafell ymchwil cyn i chi ymadael. Rydych chi’n gyfrifol am y dogfennau tan hynny a dylech ofalu cadw archeb y dogfennau a’u rhoi’n ôl yn yr un ffolder neu focs. Mae’n rhaid rhoi microffilmiau neu ‘fiche’ yn ôl yn gywir.

10. Ni chaniateir bwyta ac yfed yn yr ystafell ymchwil. Mae’n rhaid cyfyngu bwyta ac yfed i’r ardal luniaeth ddynodedig. Mae smocio’n anghyfreithlon ar y safle yma.

11. Dylid sgwrsio cyn lleied ag sydd bosib a cheisiwch beidio ag amharu ar eraill drwy siarad yn uchel. Dylid diffodd ffonau symudol.

12. Fe wnaiff staff yr ystafell ymchwil:

  • gyfyngu ar nifer y dogfennau y gall ymchwiliwr eu gweld ar y tro.
  • penderfynu os bydd dogfen yn rhy fregus i’w dangos neu ei chopïo.
  • cynghori ar y ffordd gywir i ymgynghori â dogfen fel na chaiff ei difrodi.
  • penderfynu a fydd angen i ymchwiliwr arwyddo ffurflenni hawlfraint neu ddiogelu data i gopïo neu i gael cyrchu dogfennau

13. Cewch ddefnyddio eich cyfrifiadur personol eich hun ar eich cyfrifoldeb eich hun. Sylwch nad oes yna gyfleusterau yn yr ystafell ymchwil i drydanu gliniaduron.

14. Dim ond â chaniatâd staff yr ystafell ymchwil y gellir gwneud llungopïau. Bydd yn ofynnol i chi lenwi ffurflen sy’n esbonio oblygiadau hawlfraint.

15. Gellir defnyddio camerâu yn yr ystafell ymchwil gyda chaniatâd y staff. Codir tâl. Gofynnwch i aelod o’r staff am fwy o fanylion.

16. Ni all y staff gyflenwi cyngor cyfreithiol. Gall yr Uwch Archifydd neu’r archifydd ar ddyletswydd wahardd unrhyw berson na fydd yn cydymffurfio â’r rheolau uchod neu unrhyw un y bydd eu hymddygiad yn atal defnydd neu weinyddiad priodol Gwasanaeth Archifau’r Cyngor.

Adolygiad Diwethaf: Medi 2013