Gwirfoddoli’n Unigol

Rydym wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr am sawl blwyddyn, y rhan fwyaf ohonynt yn wirfoddolwyr unigol sy’n dod i gynorthwyo gyda phrosiectau unigol fel rhestru casgliadau newydd mewn blychau neu wneud gwaith ymchwil. Mae rhai o’n gwirfoddolwyr unigol wedi dod atom ar leoliad gwaith fel rhan o gwrs prifysgol.

Patrwm gwaith: I’w drefnu ar sail unigol. Er enghraifft, gallai hyn fod yn nifer penodol o oriau fesul wythnos yn rheolaidd, neu yn leoliad sy’n cynnwys nifer penodol o oriau/wythnosau.

Darperir te a choffi yn ystod amser egwyl

Darperir parcio am ddim

Llwyddiannau allweddol hyd yma –

Mae gormod i’w rhestru, ond dyma ychydig –

  • Rhestr casgliad Cyfreithwyr Richards mewn blychau, oedd yn cynnwys mwy na 7000 o eitemau’n ymwneud ag ardal Llangollen (i’w orffen yn fuan).
  • Gwella catalogau presennol ar gyfer casgliadau ysgolion drwy ymchwilio hanes pob ysgol yn Sir Ddinbych er mwyn creu disgrifiadau lefel-casgliad.
  • Sortio a phecynnu casgliadau newydd fel maent yn cyrraedd.
  • Prosiectau unigol fel y prosiect tiroedd er mwyn galluogi mynediad arlein at ddelweddau digidol o fapiau tiroedd Sir Ddinbych drwy ddefnyddio mapiau i godio’n cofnodion yn ddaearyddol.

Pam gwirfoddoli?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.   Gallwch fod yn unrhyw oedran ac am ddysgu sgil newydd neu ehangu eich CV, cael profiad gwaith, neu ddysgu ychydig o wybodaeth leol.

Gall gwirfoddoli fod o fudd i chi drwy:

  • wella eich sgiliau TG a sgiliau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith
  • roi ymdeimlad o berthyn i gymuned
  • gwella hyder wrth chwilio am waith
  • cwrdd â phobl newydd

Mae gwirfoddoli hefyd yn helpu pobl sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o ddiweithdra, drwy ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau newydd a phrofiad mewn sectorau newydd.

Find out more about volunteering in the archives sector.

Sut mae gwirfoddoli yn ein helpu ni?

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwaith, ac maent yn ein cynorthwyo i gyrraedd ein nodau a’n hamcanion.

Y fantais o gael gwirfoddolwyr rheolaidd yw y gallwn ddyrannu prosiectau penodol i wirfoddolwyr gyda setiau sgil penodol. Rydym yn ceisio darganfod beth fyddai’n apelio i bob gwirfoddolwr a fyddai hefyd yn addas ar gyfer ein hamcanion cyfredol.

Sut i gymryd rhan?

Os hoffech ymuno a’r grŵp gwirfoddoli cwblhewch a dychwelwch ein ffurflen gais gwirfoddoli at archives@denbighshire.gov.uk neu drwy’r post.