Gwirfoddoli Rhithwir

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith.  Yn draddodiadol, mae gwirfoddolwyr wedi gweithio o’r Swyddfa Archifau yn Rhuthun, ond gallwn bellach gynnig gwirfoddoli rhithwir, fel y gallwch gefnogi’n gwasanaeth o gartref.

Patrwm gwaith: Gallwn weithio cyn lleied neu mor aml ag yr hoffech.

Llwyddiannau allweddol hyd yma

Mae’n gwirfoddolwyr rhithwir wedi bod yn weithredol er mis Ebrill 2015. Prif ganolbwynt eu gwaith yw mewnbynnu hen gatalogau sydd wedi eu creu ar brosesydd geiriau sydd ar gael yn yr ystafell ymchwilio i dempled Word neu Excel. Maent yn derbyn gwaith drwy dropbox. Mae staff wedyn yn uwchlwytho eu gwaith i’n gwefan er mwyn i ymchwilwyr allu cael gafael arno.

Mae rhai llwyddiannau yn cynnwys-

  • Mewnbynnu’r holl restrau addysg ac ysgolion (cyfanswm o 197 catalog!)
  • Mewnbynnu’r holl restrau cofnodion plwyfi (cyfanswm o 78 catalog)
  • Mewnbynnu holl gofnodion cynghorau plwyf (cyfanswm o 58 catalog)

Pam bod yn wirfoddolwr rhithwir?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.   Gallwch fod yn unrhyw oedran ac am ddysgu sgil newydd neu ehangu eich CV, cael profiad gwaith, neu ddysgu ychydig o wybodaeth leol.

Gall gwirfoddoli fod o fudd i chi drwy:

  • wella eich sgiliau TG a sgiliau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith
  • roi ymdeimlad o berthyn i gymuned
  • gwella hyder wrth chwilio am waith

Mae gwirfoddoli hefyd yn helpu pobl sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o ddiweithdra, drwy ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau newydd a phrofiad mewn sectorau newydd.

Find out more about volunteering in the archives sector.

Sut mae gwirfoddoli rhithwir yn ein helpu ni?

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwaith, ac maent yn ein cynorthwyo i gyrraedd ein nodau a’n hamcanion.

Mae grŵp mawr o wirfoddolwyr rhithwir yn golygu y gallwn gael llawer o bobl i weithio ar ddarnau mawr o waith. Mae’n ffordd o gael catalogau hirfaith i’n bas data yn sydyn sydd o fudd i’n ymchwilwyr a fydd yn y pen draw yn gallu cael mynediad at ein catalogau ar-lein cyn eu hymweliad ymchwil a fydd yn golygu y gallant gynllunio’u hamser o flaen llaw.

Sut i gymryd rhan?

Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr rhithwir, bydd arnoch chi angen:

  • cyfeiriad e-bost
  • mynediad i gyfrifiadur personol gyda Microsoft Word neu debyg
  • sgiliau cyfrifiadurol a theipio sylfaenol
  • llygad am fanylion

Byddwn yn darparu cyfarwyddiadau ysgrifenedig ac esiamplau, a byddwch yn cael gwahoddiad i sesiwn hyfforddi dewisol.

Os hoffech ymuno â’r grŵp gwirfoddoli cwblhewch a dychwelwch ein ffurflen gais gwirfoddoli at archives@denbighshire.gov.uk neu drwy’r post.