Gwirfoddoli mewn Grŵp

Gall gwirfoddoli (a gweithio) mewn archifau fod yn waith unig weithiau oherwydd natur y gwaith. Os nad yw hyn yn addas i chi, neu os ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy cymdeithasol, beth am ymuno â’n Grŵp Gwirfoddoli ar ddydd Llun?

Patrwm gwaith: 2-4 awr y mis, ar ddyddiau Llun penodol

Mae’n grwpiau gwirfoddoli yn cwrdd am sesiynau dwy awr o hyd ar yr ail a’r pedwerydd dydd Llun bob mis (ar wahân i wyliau banc). Mae dau grŵp – grŵp y bore sy’n cyfarfod rhwng 10am a 12pm a grŵp y prynhawn sy’n cwrdd rhwng 2pm a 4pm.

Darperir te a choffi yn ystod amser egwyl

Darperir parcio am ddim

Llwyddiannau allweddol hyd yma –

Mae gormod i’w rhestru, ond dyma ychydig –

  • Rhestru dros 9000 o archebion derbyn cleifion yn unigol er mwyn creu mynegai cleifion ar-lein sydd bellach yn helpu ymchwilwyr ar draws y bydd i ddarganfod hynafiaid fu’n gleifion yn Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych.
  • Glanhau gwerth cannoedd o flynyddoedd o lwch a baw (a rhai pethau na allwn eu henwi) oddi ar dudalennau ein llyfrau cofnodi Sesiynau Chwarterol, cofnodion plwyfi a chofrestrau tlotai.
  • Rhestru casgliadau heb eu catalogio a’u rhoi ar ein gwefan.

Pam gwirfoddoli mewn grŵp?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd.   Gallwch fod yn unrhyw oedran ac am ddysgu sgil newydd neu ehangu eich CV, cael profiad gwaith, neu ddysgu ychydig o wybodaeth leol.

Gall gwirfoddoli fod o fudd i chi drwy:

  • wella eich sgiliau TG a sgiliau eraill sy’n gysylltiedig â gwaith
  • roi ymdeimlad o berthyn i gymuned
  • gwella hyder wrth chwilio am waith
  • cwrdd â phobl newydd

Mae gwirfoddoli hefyd yn helpu pobl sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o ddiweithdra, drwy ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau newydd a phrofiad mewn sectorau newydd.

Find out more about volunteering in the archives sector.

Sut mae gwirfoddoli yn ein helpu ni?

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n gwaith, ac maent yn ein cynorthwyo i gyrraedd ein nodau a’n hamcanion.   Prif fantais bod a grŵp o wirfoddolwyr yw y gallant ymgymryd â phrosiectau mawr iawn. Yn syml – mae’n fater o “mwya’r gweithwyr, lleia’r dasg”. Gall grŵp o bobl edrych ar ddeunydd yn llawer cynt nag unigolyn sy’n gwirfoddoli, sy’n golygu y gallwn gyflawni mwy dros gyfnod byrrach o amser.

Sut i gymryd rhan?

Os hoffech ymuno â’r grŵp gwirfoddoli cwblhewch a dychwelwch ein ffurflen gais gwirfoddoli at archives@denbighshire.gov.uk neu drwy’r post.